HSK ระบบใหม่ 1-9

汉语水平考试  HSK 

ล่าสุดปี  64 น่าจะมีเพิ่มระดับสูงขึ้นไปอีก 7-9 ซึ่งจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน แล้วตัดคะแนนไปตามระดับ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

  • ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
  • ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
  • ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
  • ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
  • ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
  • ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

เพิ่มเติม  จำนวนคำศัพท์เรียนรู้อย่างน้อยที่แต่ละระดับกำหนดไว้นั้น จริงๆน้อยเกินไปถ้าไปสอบ อาจผ่านคาบเส้น

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับต้น
  • ระดับกลาง
  • ระดับสูง

ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่และระบบเก่า

HSK ระบบใหม่
สอบข้อเขียน
HSK ระบบใหม่
สอบพูด
HSK ระบบเก่า
ระดับ 6ระดับสูงระดับสูง
ระดับ 5ระดับกลางระดับกลาง
ระดับ 4ระดับต้นระดับต้น
ระดับ 3--
ระดับ 2--
ระดับ 1--

เนื้อหาการสอบHSKของแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ20 ข้อประมาณ 15 นาที
2. อ่านเข้าใจ
20 ข้อ15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ5 นาที
รวม40 ข้อประมาณ 35 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ40 ข้อประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ30 ข้อ25 นาที
3. การเขียน10 ข้อ15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม
ประมาณ 85 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
45 ข้อประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ40 ข้อ35 นาที
3. การเขียน
15 ข้อ25 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม100 ข้อประมาณ 100 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ45 ข้อประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ45 ข้อ40 นาที
3. การเขียน10 ข้อ40 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม100 ข้อประมาณ 120 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ50 ข้อประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ50 ข้อ45 นาที
3. การเขียน1 ข้อ45 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ10 นาที
รวม101 ข้อประมาณ 135 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้